کنسانتره اسب

احتیاجات آنالیز کنسانتره اسب
Mcl/Kg انرزی قابل هضم 3/6
پروتئین 1/35
چربی 9%
فیبر (الیاف) 8%
×