دانه سویای پر چرب اکسترود شده ( فول فت سویا)

جهت فراوری دانه خام سویا از روش های مختلفی از قبیل برشته کردن ، میکرونیزاسیون ، اکسپند کردن ، پلت کردن و اکسترود کردن خشک و مرطوب و ..... استفاده می شود ، که هر کدام از این روش های ذکرشده تاثیر متفاوتی بر ارزش غذلیی سویا دارند ، در این میان پخت اکستروژنی که از جمله فرایند های High temperature& Short time بوده که در دمای 160-150 درجه سانتیگراد و به مدت 20-15 ثانیه صورت می گیرد و حاصل این فراوری تولید سویای پرچرب است ، طی فرایند عوامل ضد تغذیه ای سویا تا 85% کاهش می یابد . همچنین دانه سویا حاوی مقدار زیادی روغن است که برای حیوانات قابل استفاده نیست که طی اکسترود شدن روغن به فضای بین سلولی تراوش می کند وعلاوه بر افزایش تراکم انرژی مقدار زیادی ویتامین E در اختیار حیوان قرار می گیرد . روغن سویا حاوی سطح بالایی از اسید های چرب اشباع و غیر اشباع W3وW6 است .

آنالیز شیمیایی فوت فت سویا
اجزاء درصد
ماده خشک 92/9
پروتئین خام 38-37
چربی خام 20-18
خاکستر خام 5/9
انرژی قابل متابولیسم برای طیور 4000-3800
انرژی قابل متابولیسم برای دام 2/2-2/1
کلسیم 0/26
فسفر 0/5
اسید لینولئیک 9
NDF 12/9
ADF 7/2
×